Vaststelling Terreinreglement A2 Truck Parking, Oktober 2021

A2 Truck Parking B.V.

 

ALGEMENE BEPALINGEN:

 1. Het betreden van de Truckparking geschiedt geheel op eigen risico. Bezoekers hebben slechts toegang tot het terrein en de gebouwen, waarvan betreding noodzakelijk is voor het afleggen van het bezoek of het verrichten van werkzaamheden (voor leveranciers), etc.
 2. Alle aanwezigen – chauffeurs en bijrijder(s) op de Truckparking dienen in het bezit te zijn van een geldige parkeerkaart.
 3. Het parkeren op de Truckparking geschiedt geheel op eigen risico. A2 Truck Parking (A2TP) is niet aansprakelijk voor enige op de Truckparking ontstane schade voortvloeiende uit ongeval, verlies, diefstal of andere oorzaak. Enige uitzondering op het voorgaande is wanneer de schade het vervolg is van een toerekenbare en aantoonbare tekortkoming van “TRE” of een van haar medewerkers. Iedere schade dient direct gemeld te worden aan de meldkamer 0475-520718, “A2TP” kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan het voertuig indien deze gemeld wordt na het verlaten van de Truckparking.
 4. De bezoeker dient door of namens “A2TP” gegeven instructie en aanwijzingen te alle tijde op te volgen. Deze instructie/ aanwijzingen kunnen o.a. gegeven worden door middel van borden, aanwijzingen of tekens van het personeel en/of medewerkers van door “A2TP” ingehuurde hulppersonen.
 5. Indien de bezoeker de door of namens ”A2TP” gegeven instructies/ aanwijzingen niet terstond opvolgt, aanvaardt “A2TP” generlei aansprakelijkheid voor welke schade dan ook (wanneer de instructies worden opgevolgd kan er in principe geen schade ontstaan).
 6. “A2TP” aanvaardt in geen enkel geval aansprakelijkheid voor schade aan en door op het terrein van de Truckparking lek gereden banden.
 7. Het personeel van “A2TP” en/of door haar ingehuurde hulppersonen zijn te alle tijde bevoegd (hand)bagage, lockers, cabine, en bergruimte van elk voertuig/gebruiker te controleren.
 8. Indien “A2TP” of door haar ingehuurde hulppersonen schade lijdt doordat de bezoeker van de Truckparkings dit regelement niet naleeft, is de bezoeker verplicht alle schade, op eerste aanmaning te vergoeden, onverminderd de rechten die “A2TP” aan de wet kan ontleden.
 9. Indien de bezoeker het regelement niet nakomt, kan “A2TP” de bezoeker de toegang tot de Truckparkings (blijvend) ontzeggen.
 10. Met het betreden van de Truckparking wordt u geacht akkoord te zijn gegaan met dit reglement.

 

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR BEZOEKERS:

 1. Zonder geldig toegangsbewijs is het niet toegestaan het terrein te betreden. U dient het toegangsbewijs tijdens uw verblijf op de Truckparking bij u te dragen en op verzoek van medewerkers van “A2TP” en/of door “A2TP” ingehuurde hulppersonen te tonen.
 2. U dient uw gehele voertuig in de daarvoor gemaakte vakken tussen de lijnen te parkeren.
 3. U dient met uw voertuig zo ver mogelijk achter in het parkeervak te gaan staan.
 4. Indien u instructie/aanwijzingen niet direct/correct opvolgt, is “A2TP” gerechtigd om uw voertuig te laten verplaatsen/verwijderen. “A2TP” zal de kosten hiervan op u verhalen.
 5. Op de Truckparking gelden dezelfde gedrags- en verkeersregels als op de openbare weg. De verkeersborden en signalen hebben ook dezelfde betekenis.
 6. Uw gedrag op de Truckparking mag geen gevaar en hinder opleveren voor uzelf, de medewerkers van “A2TP”, door “A2TP” ingehuurde hulppersonen en andere gebruikers van de Truckparking. U dient de in Nederland geldende fatsoen- en beleefdheidsvormen in acht te nemen. U wordt geacht deze te kennen.
 7. De inrichting van de motorrijtuigen en volgmateriaal en andere vervoersmiddelen moeten aan de eisen van de wet voldoen.
 8. Een stilstaande truck of niet aangekoppelde aanhangwagen/trailer behoort altijd op de rem te staan of op een andere wijze te zijn geblokkeerd, zodat het voertuig geen gevaar kan opleveren voor het overige verkeer. Trailers mogen alleen afgekoppeld staan met een steunbok, het steunbok moet zo geplaatst zijn dat de trailer niet naar voren kan kantelen en geen schade aan het asfalt kan veroorzaken.
 9. Het in- en uitrijden van de Truckparking en het voor en/of achteruitrijden op de Truckparking mag niet geschieden voordat de bestuurder zich ervan heeft overtuigd dat er geen gevaar of hinder kan ontstaan voor het overige verkeer.
 10. Zonder geldig rijbewijs mag men op de Truckparking geen motorvoertuigen besturen. De kenteken- en rijbewijzen dienen op verzoek van medewerkers van “A2TP”, door “A2TP” ingehuurde hulppersonen te worden getoond.
 11. De maximumsnelheid wordt d.m.v. borden aangegeven. Op de Truckparking bedraagt de maximumsnelheid 15 km/per uur.
 12. Het is verboden alcoholhoudende dranken en/of drugs te gebruiken en/of voorhanden te hebben op de Truckparking.
 13. Het is verboden open vuur te maken.
 14. Het is verboden gebruik te maken van generatoren en/of stationair draaiende motoren te gebruiken voor koeling en/of verwarming.
 15. Het is verboden om geluidsoverlast te veroorzaken.
 16. Het is verboden om reparaties en onderhoud aan trucks/ trailers op de Truckparking uit te voeren (hier valt ook olie verversen etc. onder).
  Klein huishoudelijk afval dient in de op onze Truckparking aanwezige afvalbakken gedeponeerd te worden, het achterlaten van grof vuil (banden/pallets etc.) is niet toegestaan. KCA afval (batterijen etc.) kunt u inleveren bij de beheerder.
 17. Zonder voorafgaande toestemming van het beveiligingsbedrijf en/of “A2TP” mogen er geen voorwerpen, obstakels en/of afzettingen op de weg worden geplaatst.
 18. Het is verboden de Truckparking met fietsen, brommers, motoren en/of scooters te betreden.
 19. Personenauto’s en servicevoertuigen mogen uitsluitend op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen op de Truckparking geparkeerd worden.
 20. Het is verboden om Touringcars op de Truckparking te parkeren.
 21. De Truckparking is niet toegankelijk voor vrachtverkeer dat gevaarlijke stoffen (ADR) of goederen vervoert.
 22. Minderjarige mogen alleen onder begeleiding van een volwassene op de Truckparking lopen of zich in de sanitair unit begeven.

 

BESCHIKBARE DIENSTEN:

De Truckparking is 365 dagen per jaar, 24uur per dag geopend.
Onderstaande faciliteiten zijn op de Truckparking aanwezig;

 • AED apparaat, deze bevindt zich nabij de sanitair unit
 • Toiletten
 • Douches (tegen vergoeding)
 • Wasmachine / droger (tegen vergoeding)
 • Vendingmachines waar u dranken en snacks kunt verkrijgen (geen alcohol)
 • Wifi
 • Verblijfsruimte

 

TOEGANGSREGELING:

 1.  U mag de Truckparking alleen met een geldige toegangspas betreden, een geldige pas moet een toegangspas zijn met vermelding van het voertuig- en/of aanhangerkenteken. Deze passen zijn persoonsgebonden en eigendom van A2 Truck Parking, het is dan ook verboden om andere personen uw persoonlijke pas laten gebruiken om de Truckparking op te komen.
  “A2TP” en door “A2TP” ingehuurde hulppersonen/ medewerkers zijn belast met het toezicht op de uitvoering en naleving van dit regelement. “A2TP” en door “A2TP” ingehuurde hulppersonen zijn bevoegd, tijdelijk af te wijken van de voorschriften opgenomen in dit regelement.
 2. Onverminderd wat ten aanzien van overtreders bij niet nakomen of in strijd handelen met enige bepalingen van dit regelement kan worden ondernomen, kan men hem of haar tevens de toegang tot de Truckparking met enig voertuig worden ontzegd.

 

PARKEREN VAN CHASSIS:

 1. Het parkeren van chassis is alleen toegestaan als het chassis is gekoppeld aan het voertuig
 2. Het afkoppelen van chassis is in verband met verhardingsschade niet toegestaan
 3. Het wisselen van chassis is niet toegestaan

 

SLOTBEPALINGEN:

 1. In gevallen waarin dit Truckpark Regelement niet voorziet, is het oordeel van onze medewerkers of de medewerkers van het beveiligingsbedrijf bindend.
 2. De ongeldigheid van enig beding in dit Truckpark Regelement laat de geldigheid van alle overige bedingen onverlet.
 3. Wij wensen u een prettig verblijf toe op onze Truckparking en gaan ervan uit dat het Truckpark Reglement daaraan zal bijdragen.

 

CALAMITEITENNUMMER : 00 31 (475) 520718

POLITIE : 00 31 (900) 8844

NOODNUMMER : 112

 

Vaststelling Terreinreglement A2 Truck Parking, Oktober 2021

A2 Truck Parking B.V.

Download hier het terreinregelement